مبلمان Lavisan

متانت و وقار طرح و ســادگی فرم این مبل، فضایی مدرن و دوستانه می آفریند.
استفاده از تکنیک لمسه دوزی در بدنه ، جذابیت آن را بیشتر کرده است.
این مبل در اندازه های یک ، دو و سه نفره ارائه شده است.

سنجش

توضیحات

تست ها و استانداردها در مبل های خانگی
استانداردهای کلی
استاندارد ملي ایران از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي
SGS از موسسه استاندارد BIFMA استاندارد اتحادیه مبلمان آمریکا
تست های مـواد
تست مانایی فشاری فوم : نمونه فوم را زیر دستگاه فشار تا 70% فشرده م یکنند سپس با همان حالت داخل گرم خانه به دمای 70 درجه به مدت 22 ساعت قرار داده و تغییر ضخامت آن را اندازه گیری میکنند.
تست مقاومت در برابر پارگی : در این تســت نمون های از پارچه به دو فک دســتگاه کشــش بسته شده و با نیروی 2 کیلوگرم تا مرز پارگی تحت کشش قرار داده م یشودتا مقاومت آن اندازه گیری شود.
تست مقاومت در برابر سایش پارچه : در این تست یک نمونه از پارچه با دستگاه مارتیندل 20000 مرتبه تحت سایش قرار داده م یشود تا مقاومت به سایش آن محک زده شود.
تست مقاومت در برابر تغییر رنگ پارچه : در این تست نمون های از پارچه به مدت 5 ساعت در محلول مایع شوینده قوی و آب قرار داده م یشود و پس از آن میزان تغییر رنگ آن با حالت اولیه مقایسه می شود.
تست های عملکردی
تست دوام پشتی : در این تست پشتی مبل ها ب هوسیله دستگاه تست نیوماتیک تحت نیروي 34 کیلوگرم به تعداد 120000 مرتبه به قسمت وسط پشتي قرار میگیرد.
تست دوام نشیمن : در این تست پشتی مب لها کیس های به وزن 57 کیلوگرم را از ارتفاع 2/5 سانت یمتر ب هصورت سقوط آزاد بر روي کف مبل 100000 مرتبه اعمال م یشود.
تست دوام چهارچوب : در این تست وزن های به وزن 102 کیلوگرم را روي مبل قرارم يدهیم و نیروي 45 کیلوگرم را ب هصورت افقی از کنار به مبل 100000 مرتبه اعمال می کنیم.
تست دوام دسته : در این تست دسته مبل تحت نیروي جک نیوماتیکی به میزان 45 کیلوگرم، طی 50000 مرتبه مورد آزمایش قرار می گیرد.
تست استحکام پایه ها : در این تست از قسمت جلوی پایه نیر وهایی به وزن 35 و 56 کیلوگرم به مدت یک دقیقه وارد میشود.

توضیحات تکمیلی

تنوع پارچه :

گارانتی :