مبلمان نیلپر FB823

FB823x1 : استول : پایه آلومینیوم دایکستی – روکش چرم
FB823EN1 : تک نفره گردان – پایه بشقابی آبکاری شده – روکش چرم
FB823N1 : تک نفره ثابت – پایه آلومینیوم دایکستی – روکش چرم
FB823N2 : دو نفره – پایه آلومینیوم دایکستی – روکش چرم
FB823N3 : سه نفره – پایه آلومینیوم دایکستی – روکش چرم

سنجش

توضیحات

FB823x1 : استول : پایه آلومینیوم دایکستی – روکش چرم
FB823EN1 : تک نفره گردان – پایه بشقابی آبکاری شده – روکش چرم
FB823N1 : تک نفره ثابت – پایه آلومینیوم دایکستی – روکش چرم
FB823N2 : دو نفره – پایه آلومینیوم دایکستی – روکش چرم
FB823N3 : سه نفره – پایه آلومینیوم دایکستی – روکش چرم

اطلاعات بیشتر

تنوع رنگ :

گارانتی :