صندلی SL206 ( پزشکی – آزمایشگاهی – صنعتی )

صندلی SL206
کفی گرد و ارتفاع قابل تنظیم ( جکدار )
مناسب جهت استفاده پزشکی – آزمایشگاهی – صنعتی
بسیار مقاوم و کاربردی

سنجش

توضیحات

صندلی SL206
کفی گرد و ارتفاع قابل تنظیم ( جکدار )
مناسب جهت استفاده پزشکی – آزمایشگاهی – صنعتی
بسیار مقاوم و کاربردی