صندلی چهار پایه و تاشو SH232

صندلی چهار پایه و تاشو SH232
پایه ها پروفیل سبک و محکم با آبکاری کروم

سنجش

توضیحات

صندلی چهار پایه و تاشو SH232
پایه ها پروفیل سبک و محکم با آبکاری کروم