صندلی پشت بلند مدیریتی SM939

صندلی پشت بلند مدیریتی
1) طراحی برمبنای اصول ارگونومی
2) دسته قابل تنظیم در 5 حالت مختلف
3) دارای قوس های مختلف بر روی نشیمن و پشتی مطابق با اصول ارگونومی
4) دارای پنج پر دایکستی آلومینیومی سبک و مقاوم
5) دارای مکانیزم زانویی با امکان حرکت مجزای نشیمن و پشتی
6) دارای پشت سری برای استراحت گردن

سنجش

توضیحات

صندلی پشت بلند مدیریتی
1) طراحی برمبنای اصول ارگونومی
2) دسته قابل تنظیم در 5 حالت مختلف
3) دارای قوس های مختلف بر روی نشیمن و پشتی مطابق با اصول ارگونومی
4) دارای پنج پر دایکستی آلومینیومی سبک و مقاوم
5) دارای مکانیزم زانویی با امکان حرکت مجزای نشیمن و پشتی
6) دارای پشت سری برای استراحت گردن

اطلاعات بیشتر

گارانتی :

تنوع رنگ :

تنوع پارچه :