صندلی های سری 12 نیلپر

سری10 شامل صندلی های طبی
مدیریت پشت بلند با دسته قابل تنظیم SM812T
کارشناسی با دسته قابل تنظیم : SK712T
کنفرانس پایه ثابت با دسته قابل تنظیم : SC712T

سنجش

توضیحات

سری10 شامل صندلی های طبی
مدیریت پشت بلند با دسته قابل تنظیم SM812T
کارشناسی با دسته قابل تنظیم : SK712T
کنفرانس پایه ثابت با دسته قابل تنظیم : SC712T

اطلاعات بیشتر

تنوع رنگ :

گارانتی :

نوع دسته :