صندلی سری 09 نیلپر

صندلی مدیریت : SM809 – پنج پر فلزی آبکاری شده – دسته ثابت – فوم انتگرال – جک 10 سانتی
صندلی مدیریت : SM909E – پنج پر فلزی آبکاری شده – دسته ثابت – فوم انتگرال – جک 10 سانتی
صندلی کنفرارانسی : CS809E : پایه کنفرانسی فلزی آبکاری شده – دسته ثابت – فوم انتگرال

سنجش

توضیحات

صندلی مدیریت : SM809 – پنج پر فلزی آبکاری شده – دسته ثابت – فوم انتگرال – جک 10 سانتی
صندلی مدیریت : SM909E – پنج پر فلزی آبکاری شده – دسته ثابت – فوم انتگرال – جک 10 سانتی
صندلی کنفرارانسی : CS809E : پایه کنفرانسی فلزی آبکاری شده – دسته ثابت – فوم انتگرال

اطلاعات بیشتر

تنوع رنگ :

گارانتی :