مبل کودک

مبــل بيــن بــگ، بســيار ســبك و راحــت بــا قابليــت نظافــت آســان و جابجايــی توســط كــودك، قابــل اســتفاده در اتــاق كــودك، فضــای نشــيمن، مهدهــا و آتلي ههــای عکاســی، مناســب ســنين 2/5 تــا 7 ســال. مشخصات فنی . ساختار درونی اين مبل از گرانول های استايروفوم تشکيل شده است

مشاهده همه 3 نتیجه

مشاهده همه 3 نتیجه